การออกแบบของรอยเชื่อม (แบบพอก)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* เลือกชนิดของรอยเชื่อม

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้ว Tu = kg

> เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของแผ่นเหล็กที่มีค่าน้อยที่สุด  = cm²

* Fy : ksc , Fu : ksc , ลวดเชื่อมขนิด E (60,70,80,...) , ksc

* ขนาดขาเชื่อม a = mm ตารางแสดงขนาดขาของรอยเชื่อม

ขนาดคอประสิทธิผล = mm

กำลังรับแรงดึงของหน้าตัด

การวิบัติเนื่องจากการคราก (Yielding) ของหน้าตัด

kg

การวิบัติเนื่องจากการขาด (Fracture) ของหน้าตัด

kg

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนออก (Block shear Failure) ของหน้าตัด

,

= = kg

ต้องออกแบบรอยเชื่อมภายใต้แรงดึงที่เพิ่มค่าแล้ว = kg

ลักษณะความยาวของรอยเชื่อม

ดังนั้นความยาวรอยเชื่อมที่ต้องการ

A = mm , B = mm , C = mm , D = mm

สรุป ใช้ลวดเชื่อม E ขาเชื่อมขนาด mm ความยาวรวม mm