การออกแบบของชิ้นส่วนรับแรงดึง (ชนิดรอยเชื่อม)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการออกแบบ Tu = kg

* Fy : ksc Fu : ksc หน้าตัดที่ใช้ในการออกแบบ = cm²

> ขนาดหน้าตัดที่แนะนำ > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

(ขนาดหน้าตัดที่แนะนำเรียงจากน้ำหนักน้อยไปมาก)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด  = cm²

ความหนาของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นเอวของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นปีกของแผ่นเหล็ก = mm

* ความหนาของแผ่นเหล็กที่มีค่าน้อยที่สุด () : mm

* ความยาวรอยเชื่อมในทิศทางขนานกับแรงดึง L : cm จำนวนขา : ขา

* ความยาวรอยเชื่อมในทิศทางตั้งฉากกับแรงดึง W : cm จำนวนขา : ขา

* สัมประสิทธิ์ตัวลดจากการกำหนดโดยผู้ใช้ U : ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวลด U

พื้นที่หน้าตัดสุทธิประสิทธิผล = cm²

การวิบัติเนื่องจากการคราก (Yielding)

kg

การวิบัติเนื่องจากการขาด (Fracture)

kg

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนออก (Block shear Failure) :

,

= = kg

แรงดึงที่รับที่ได้สูงสุด : kg