การออกแบบของชิ้นส่วนรับแรงอัด (กรณีไม่มีค้ำยันด้านข้าง)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการออกแบบ Tu = kg

* Fy : ksc , ความสูงของชิ้นส่วนรับแรงอัด h: m , ตัวประกอบของความยาวประสิทธิผล k : ตารางแสดงค่า k

> ขนาดหน้าตัดที่แนะนำ > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

(ขนาดหน้าตัดที่แนะนำเรียงจากน้ำหนักน้อยไปมาก)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด = cm² , Radius of Gyration = cm , = cm

การโก่งเดาะรอบแกนบนหน้าตัด

ตัวอย่างลักษณะชิ้นส่วนรับแรงอัด

การโก่งเดาะรอบแกนหลัก (X-X) =

การโก่งเดาะรอบแกนรอง (Y-Y) =

= 1.5

= = ksc

แรงอัดที่เพิ่มค่าแล้ว = kg