การออกแบบของสลักเกลียว

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการออกแบบ Tu = kg

> เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด = cm²

ความหนาของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นเอวของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นปีกของแผ่นเหล็ก = mm

* เลือกขนาดความหนาแผ่นเหล็กบริเวณรูเจาะ (): mm

* Fy : ksc , Fu : ksc , หน่วยแรงเฉือนวิกฤต Fv : ksc, หน่วยแรงดึงวิกฤต Ft : ksc ตารางแสดงค่าหน่วยแรงเฉือนวิกฤต

* จำนวนระนาบของการเฉือน m: ระนาบ , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว d : mm

พื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียว = cm²

เลือกรูปแบบของรูเจาะ

(1) กรณียินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สำหรับรูเจาะแบบสล๊อตสั้น

(2) กรณียินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สำหรับรูเจาะแบบสล๊อตยาว

(3) กรณีไม่ยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

อยู่ในรูปแบบของรูเจาะหมายเลขที่ (1,2,3) =

การวิบัติแรงดึงของสลักเกลียว

= kg

การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน

= kg

การวิบัติเนื่องจากแรงแบกทาน

= = kg

สลักเกลียวสามารถรับแรงกระทำได้ (ค่าที่น้อยที่สุดของ , , ) = kg

จำนวนสลักเกลียวที่แนะนำ = รู

* เลือกจำนวนรูเจาะที่ใช้ในการออกแบบ = รู

ตรวจสอบกำลังจากจำนวนรูเจาะที่เลือก

การวิบัติแรงดึงของสลักเกลียว

kg

การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน

kg

การวิบัติเนื่องจากแรงแบกทาน = = kg

กรณีพิจารณาการวิบัติเนื่องจาก Block Shear

* สัมประสิทธิ์ตัวลด U = ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวลด U

(ใส่รายละเอียดของ Line ที่ทำให้เกิดการขาดของชิ้นส่วน เพื่อคำนวณหาการวิบัติเนื่องจากการขาด)

กรณีไม่มีการเจาะแบบ ZigZag

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนวเส้นตรง = รู = cm²

กรณีมีการเจาะแบบ ZigZag

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนวเส้นตรง = รู = cm²

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนว Zigzag = รู

= cm , = cm = cm²

= cm , = cm = cm²

= cm , = cm = cm²

ดังนั้น ค่าพื้นที่หน้าตัดสุทธิ = cm²

พื้นที่หน้าตัดสุทธิประสิทธิผล = cm²

* ระยะรับแรงเฉือน : cm จำนวนรูเจาะที่แรงเฉือนกระทำ : รู

* ระยะรับแรงดึง : cm จำนวนรูเจาะที่แรงดึงกระทำ: รู

, , ,

)

= = kg