การออกแบบของคาน - เสา

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก ตารางแสดงโมเมนต์ระบุ

เป็นการออกแบบโดยใหเองค์อาคารรับแรงอัดเป็นหลัก (Column - like Section)

ตัวอย่างลักษณะโมเมนต์ที่กระทำรอบแกน

* น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้ว Pu : kg

* ผลรวมของแรงอัดวิกฤตในเสาทุกต้นในชั้นที่กำลังพิจารณา = kg

* ผลรวมของแรงออยเลอร์ในเสาทุกต้นในชั้นที่กำลังพิจารณาในแนวแกน X = kg

* ผลรวมของแรงออยเลอร์ในเสาทุกต้นในชั้นที่กำลังพิจารณาในแนวแกน Y = kg

* ค่าโมเมนต์รอบแกน X เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ด้านข้างค่าที่ 1 = kg-m

* ค่าโมเมนต์รอบแกน X เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ด้านข้างค่าที่ 2 = kg-m

* ค่าโมเมนต์รอบแกน Y เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ด้านข้างค่าที่ 1 = kg-m

* ค่าโมเมนต์รอบแกน Y เมื่อไม่มีการเคลื่อนที่ด้านข้างค่าที่ 2 = kg-m

* ค่าโมเมนต์รอบแกน X เมื่อมีการเคลื่อนที่ด้านข้าง = kg-m

* ค่าโมเมนต์รอบแกน Y เมื่อมีการเคลื่อนที่ด้านข้าง = kg-m

* ตัวประกอบของความยาวประสิทธิผล ค่า k ของการโก่งเดาะนอกระนาบ (X-X) = ตารางแสดงค่า k

* ตัวประกอบของความยาวประสิทธิผล ค่า k ของการโก่งเดาะในระนาบ (Y-Y) =

* สัมประสิทธ์กรณีโมเมนต์ภายในมีค่าไม่สม่ำเสมอ = ตารางแสดงค่า Cb

หรือในกรณีที่ค่า ไม่ตรงกับตัวอย่างในตารางกรุณากรอกข้อมูลดังนี้

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่สูงสุดในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ¼ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ½ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ¾ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

สัมประสิทธ์กรณีโมเมนต์ภายในมีค่าไม่สม่ำเสมอ =

* ความสูง h : m , Fy : ksc , ระยะค้ำยันด้านข้าง = m

* เลือกชิ้นส่วนเกิดทิศทางของโมเมนต์ในรูปแบบดังนี้

(1) กรณีชิ้นส่วนเกิด Single Curvature

(2) กรณีชิ้นส่วนเกิด Double Curvature

อยู่ในรูปแบบที่ (1,2) =

* เลือกขนาดความสูงของหน้าตัด d : mm

(ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

(ขนาดหน้าตัดที่แนะนำเรียงจากน้ำหนักน้อยไปมาก)

= mm , =: mm , = mm , = mm , = cm , = cm

= cm³ , = cm³ , = mm , = cm² , = cm³

แรงอัดประสิทธิผล = kg

ตรวจสอบกำลังของเสา

แรงอัดระบุของหน้าตัดที่รวมตัวคูณลดกำลัง = kg-m

ค่าสัมประสิทธิ์อัตราส่วนโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองข้าง =

ค่าสัมประสิทธิ์อัตราส่วนโมเมนต์ที่ปลายทั้งสองข้าง =

= = = =

kg-m

kg-m

ตรวจสอบ FLB การโก่งเดาะเฉพาะที่ของแผ่นปีกของคาน

= , = , =

= kg-m

ตรวจสอบ WLB การโก่งเดาะเฉพาะที่ของแผ่นเอวของคาน

= , = , =

= kg-m

ตรวจสอบ LTB การโก่งเดาะด้านข้างเนื่องจากการบิด

= ksc , = ksc

= m , = m

= kg-m

โมเมนต์รอบแกน X () = kg-m

โมเมนต์รอบแกน Y () = kg-m

= 0.2

ดังนั้น = 1