การตรวจสอบความสามารถในการรับกำลังของรอยเชื่อม (แบบพอก)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

* เลือกชนิดของรอยเชื่อม

น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้ว Tu = kg

> เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของแผ่นเหล็กที่มีค่าน้อยที่สุด  = cm²

* แผ่นเหล็กแผ่นที่ 1 Fy : ksc , Fu : ksc

* แผ่นเหล็กแผ่นที่ 2 Fy : ksc , Fu : ksc

* ลวดเชื่อมขนิด E (60,70,80,...) , ksc

* ขนาดขาเชื่อม a = mm ตารางแสดงขนาดขาของรอยเชื่อม

ขนาดคอประสิทธิผล = mm

* ความยาวรอยเชื่อมรอบชิ้นงานขนานกับแรงดึง L : cm , จำนวนขา : ขา

* ความยาวรอยเชื่อมรอบชิ้นงานตั้งฉากกับแรงดึง W : cm , จำนวนขา : ขา

ความยาวรอยเชื่อมทั้งหมด Le = cm

* สัมประสิทธิ์ตัวลดจากการกำหนดโดยผู้ใช้ U = ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวลด U

พื้นที่หน้าตัดสุทธิประสิทธิผล = cm²

ตรวจสอบกำลังของรอยเชื่อมแบบพอก

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนขาดที่รอยเชื่อม (Throat weld)

kg

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนขาดที่แผ่นเหล็ก (Base metal)

kg

รอยเชื่อมสามารถรับแรงกระทำได้ = kg

กำลังรับแรงดึงของหน้าตัด

การวิบัติเนื่องจากการคราก (Yielding) ของหน้าตัด

kg

การวิบัติเนื่องจากการขาด (Fracture) ของหน้าตัด

kg

การวิบัติเนื่องจากการเฉือนออก (Block shear Failure) ของหน้าตัด

, , ,

= = kg

แรงดึงที่รับที่ได้สูงสุด : kg