การตรวจสอบความสามารถในการรับกำลังของสลักเกลียว

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้ว Tu = kg

* Fy : ksc , Fu : ksc

* เลือกชนิดของเหล็ก >
> เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด = cm²

ความหนาของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นเอวของแผ่นเหล็ก = mm , ความหนาที่แผ่นปีกของแผ่นเหล็ก = mm

* เลือกขนาดความหนาแผ่นเหล็กบริเวณรูเจาะ () : mm

* หน่วยแรงเฉือนวิกฤต Fv : ksc , หน่วยแรงดึงวิกฤต Ft : ksc ตารางแสดงค่าหน่วยแรงดึงและแรงเฉือนวิกฤต

* จำนวนระนาบของการเฉือน m: ระนาบ , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว d : mm

* จำนวนสลักเกลียว (n): ตัว

พื้นที่หน้าตัดของสลักเกลียว = cm²

* เลือกรูปแบบของรูเจาะ

(1) กรณียินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สำหรับรูเจาะแบบสล๊อตสั้น

(2) กรณียินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง สำหรับรูเจาะแบบสล๊อตยาว

(3) กรณีไม่ยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

อยู่ในรูปแบบของรูเจาะหมายเลขที่ (1,2,3) =

การวิบัติแรงดึงของสลักเกลียว

kg

การวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน

kg

การวิบัติเนื่องจากแรงแบกทาน

= = kg

สลักเกลียวสามารถรับแรงกระทำได้ (ค่าที่น้อยที่สุดของ , , ) = kg

กำลังรับแรงดึงของหน้าตัด

การวิบัติเนื่องจากการคราก (Yielding) ของหน้าตัด

kg

การวิบัติเนื่องจากการขาด (Fracture) ของหน้าตัด

* สัมประสิทธิ์ตัวลด U = ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ตัวลด U

(ใส่รายละเอียดของ Line ที่ทำให้เกิดการขาดของชิ้นส่วน เพื่อคำนวณหาการวิบัติเนื่องจากการขาด)

กรณีไม่มีการเจาะแบบ ZigZag

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนวเส้นตรง = รู = cm²

กรณีมีการเจาะแบบ ZigZag

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนวเส้นตรง = รู = cm²

* จำนวนรูเจาะที่มากที่สุด ในแนว Zigzag = รู

= cm , = cm = cm²

= cm , = cm = cm²

= cm , = cm = cm²

ดังนั้น ค่าพื้นที่หน้าตัดสุทธิ = cm²

พื้นที่หน้าตัดสุทธิประสิทธิผล = cm²

kg

กรณีพิจารณาการวิบัติเนื่องจาก Block Shear ของหน้าตัด

* ระยะรับแรงเฉือน : cm จำนวนรูเจาะที่แรงเฉือนกระทำ : รู

* ระยะรับแรงดึง : cm จำนวนรูเจาะที่แรงดึงกระทำ: รู

, , ,

= = kg

แรงดึงที่รับที่ได้สูงสุด : kg