การตรวจสอบความสามารถในการรับกำลังของคาน

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก ตารางแสดงโมเมนต์ระบุ

* กรุณาเลือกลักษณะของคาน ลักษณะของหน้าตัดคาน

เป็นการคำนวณเฉพาะคานช่วงเดียว (Simple Beam)

* น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้วที่ใช้ในการตรวจสอบ Tu = kg , ความยาวของคาน L = m

โมเมนต์ใช้งานที่เพิ่มค่าแล้ว Mu = = kg-m (ใช้เปรียบเทียบเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกกระทำ)

แรงเฉือนใช้งานที่เพิ่มค่าแล้ว Vu = = kg (ใช้เปรียบเทียบเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกกระทำ)

* ระยะค้ำยันด้านข้าง (Lb): m Fy : ksc

* สัมประสิทธ์กรณีโมเมนต์ภายในมีค่าไม่สม่ำเสมอ = ตารางแสดงค่า Cb

หรือในกรณีที่ค่า ไม่ตรงกับตัวอย่างในตารางกรุณากรอกข้อมูลดังนี้

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่สูงสุดในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ¼ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ½ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

* ค่าสัมบูรณ์ของโมเมนต์ที่ระยะ ¾ ในช่วงคานที่มีค้ำยัน = kg-m

สัมประสิทธ์กรณีโมเมนต์ภายในมีค่าไม่สม่ำเสมอ =

* = ตารางแสดงค่าสัมประสิทธิ์ (ใช้วิเคราะห์การโก่งตัวของคาน)

* เลือกชนิดหน้าตัดเหล็ก> > เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

= mm , =: mm , = mm , = mm , = cm , = cm

= cm³ , = cm³ , = mm , = cm² , = cm³, =

ตรวจสอบ FLB การโก่งเดาะเฉพาะที่ของแผ่นปีกของคาน

= , = , =

= kg-m

ตรวจสอบ WLB การโก่งเดาะเฉพาะที่ของแผ่นเอวของคาน

= , = , =

= kg-m

ตรวจสอบ LTB การโก่งเดาะด้านข้างเนื่องจากการบิด

= ksc , = ksc

= m , = m

= kg-m

ดังนั้นโมเมนต์ใช้งานที่เพิ่มค่าแล้วที่คานสามารถรองรับได้ = kg-m

ตรวจสอบแรงเฉือนที่เกิดขึ้นบนหน้าตัด

= , = , =

= kg

ตรวจสอบการโก่งของคาน (กรุณาใส่ข้อมูลน้ำหนักบรรทุกหากต้องการตรวจสอบการโก่งตัว)

= cm