การตรวจสอบความสามารถในการรับกำลังของชิ้นส่วนรับแรงอัด (กรณีมีค้ำยันด้านข้าง)

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่มี * ให้ครบถ้วน

(ในช่องที่ไม่มีค่าให้ใส่ค่าเป็น 0 )

ตารางค่าคงที่ของหน้าตัด ตาราง Fy ของเหล็ก ตารางเหล็ก

น้ำหนักบรรทุกที่กระทำ

น้ำหนักบรรทุกคงที่ Dn : kg น้ำหนักบรรทุกจร Ln : kg น้ำหนักบรรทุกจรบนหลังคา Lnr : kg
น้ำหนักน้ำฝน Rn : kg แรงแผ่นดินไหว Enr : kg แรงลม Wn : kg

น้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มค่าแล้ว Tu = kg

* Fy : ksc , ความสูงของชิ้นส่วนรับแรงอัด h: m

เลือกขนาดหน้าตัด > (ความกว้างของหน้าตัด x ความสูงของหน้าตัด x น้ำหนักต่อเมตร)

พื้นที่หน้าตัดทั้งหมด = cm² , Radius of Gyration = cm , = cm

การโก่งเดาะรอบแกนบนหน้าตัด

ตัวอย่างลักษณะระยะค้ำยัน

* จำนวนตำแหน่งค้ำยันนอกระนาบ ตำแหน่ง (การโก่งเดาะรอบแกน X-X ) ไม่รวมค้ำยันที่ปลายเสา (มากที่สุด 3 ตำแหน่ง)ตารางแสดงค่า k

* ในช่วงที่ 1 ค่า k ของการโก่งเดาะนอกระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 2 ค่า k ของการโก่งเดาะนอกระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 3 ค่า k ของการโก่งเดาะนอกระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 4 ค่า k ของการโก่งเดาะนอกระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* จำนวนตำแหน่งค้ำยันในระนาบ ตำแหน่ง (การโก่งเดาะรอบแกน Y-Y ) ไม่รวมค้ำยันที่ปลายเสา (มากที่สุด 3 ตำแหน่ง)

* ในช่วงที่ 1 ค่า k ของการโก่งเดาะในระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 2 ค่า k ของการโก่งเดาะในระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 3 ค่า k ของการโก่งเดาะในระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

* ในช่วงที่ 4 ค่า k ของการโก่งเดาะในระนาบ : ระยะค้ำยัน : m

การโก่งเดาะในระนาบ = การโก่งเดาะนอกระนาบ =

= 1.5

= = ksc

แรงอัดที่เพิ่มค่าแล้ว = kg